حیدر محمدزاده سالطهمدیر

حیدر محمدزاده سالطه
زمینه های تخصص
  • حسابداری
  • حسابرسی
  • کارشناس رسمی دادگستری
تحصیلات
  • کارشناسی حسابداری
  • کارشناس ارشد حسابداری
  • دکتری حسابداری

اطلاعات تماس

صفحات اجتماعی